Tài nguyên dạy học

Các ý kiến mới nhất

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Phần mềm

  Các phần mềm giáo dục
  Gốc > Bài viết > Văn bản pháp quy > Văn bản Bộ GD & ĐT >

  Phiếu đánh giá Hiệu trưởng

  Phụ lục 1(Ban hành kèm theo Thông tư số 29/2009/TT-BGDĐT Ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

  __________________

  Sở/Phòng GD-ĐT ……............................................................................ Trường ..................... ...............................................................................                 
   PHIẾU HIỆU TRƯỞNG TỰ ĐÁNH GIÁ Họ và tên hiệu trưởng: ........................................................Năm học:....................Hướng dẫn cho điểm:          1. Điểm cho tiêu chí theo thang điểm 10, là số nguyên:           2. Điểm cho tiêu chuẩn là tổng điểm của các tiêu chí trong tiêu chuẩn đó. 
  Tiêu chuẩn Tiêu chí Điểm tiêu chí Điểm tiêu chuẩn
  Tiªu chuÈn 1: Phẩm chất chính trị và đạo đức nghề nghiệp 1. Phẩm chất chính trị    
  2. Đạo đức  nghề nghiệp  
  3. Lối sống  
  4. Tác phong  
  5. Giao tiếp, ứng  xử  
  Tiªu chuÈn 2: Năng lực chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm 6. Hiểu biết chương trình GD    
  7. Trình độ chuyên môn  
  8. Nghiệp vụ sư phạm  
  9. Tự học và sáng tạo  
  10. Năng lực ngoại ngữ và  CNTT  
  Tiªu chuÈn 3:Năng lực quản lý nhà trường  11. Phân tích và dự báo    
  12. Tầm nhìn chiến l­ược  
  13. Thiết kế và định hướng triển khai  
  14. Quyết đoán, có bản lĩnh đổi mới  
  15. Lập kế hoạch hoạt động  
  16. Tổ chức bộ máy và phát triển đội ngũ  
  17. Quản lý hoạt động dạy học  
  18. Quản lý tài chính và tài sản nhà trường  
  19.  Phát triển môi trường giáo dục  
  20. Quản lý hành chính  
  21. Quản lý công tác thi đua, khen thưởng  
  22. Xây dựng hệ thống thông tin  
  23. Kiểm tra đánh giá  
  Tổng điểm  
  Xếp loại  
  Chú ý             - Ghi rõ số điểm từng tiêu chí, tiêu chuẩn, tổng điểm. Trường hợp không ghi đủ các số liệu phiếu sẽ bị loại.            - Xếp 1 trong 4 loại:  xuất sắc; khá; trung bình;  kém. Các minh chứng          1. Các minh chứng cho tự đánh giá về Phẩm chất chính trị và đạo đức nghề nghiệp:............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................          2. Các minh chứng cho tự đánh giá về  Năng lực chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm:............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................3. Các minh chứng cho tự đánh giá về Năng lực quản lý nhà trường ( Kế hoạch phát triển nhà trường đã được thông qua; sự hoàn thiện bộ máy tổ chức, phát triển đội ngũ nhà giáo; kết quả học tập của học sinh; hoạt động đổi mới phương pháp dạy học của giáo viên; môi trường giáo dục được cải thiện gì; kết quả phong trào thi đua xây dựng “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”...):....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Đánh giá chung          1. Những điểm mạnh:..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................           2. Những điểm yếu:..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................          3. Hướng phát huy điểm mạnh, khắc phục điểm yếu:..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................                                                ..............  ngày .........tháng........năm.........                                                     (Chữ kí của hiệu trưởng)  
  Phụ lục 2(Ban hành kèm theo Thông tư số29/2009/TT-BGDĐT Ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)____________________
  Sở/Phòng GD-ĐT ……................................................................................Trường ..................... ....................................................................................                  
  PHIẾU GIÁO VIÊN, CÁN BỘ, NHÂN VIÊN THAM GIA
  ĐÁNH GIÁ HIỆU TRƯỞNG
  Họ và tên hiệu trưởng: ............................................................Năm học:...........Hướng dẫn cho điểm          1. Điểm cho tiêu chí theo thang điểm 10, là số nguyên:           2. Điểm cho tiêu chuẩn là tổng điểm của các tiêu chí trong tiêu chuẩn đó. 
  Tiêu chuẩn Tiêu chí Điểm tiêu chí Điểm tiêu chuẩn
  Tiªu chuÈn 1: Phẩm chất chính trị và đạo đức nghề nghiệp 1. Phẩm chất chính trị    
  2. Đạo đức  nghề nghiệp  
  3. Lối sống  
  4. Tác phong  
  5. Giao tiếp, ứng  xử  
  Tiªu chuÈn 2: Năng lực chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm 6. Hiểu biết chương trình GD    
  7. Trình độ chuyên môn  
  8. Nghiệp vụ sư phạm  
  9. Tự học và sáng tạo  
  10. Năng lực ngoại ngữ và  CNTT  
  Tiªu chuÈn 3:Năng lực quản lý nhà trường  11. Phân tích và dự báo    
  12. Tầm nhìn chiến l­ược  
  13. Thiết kế và định hướng triển khai  
  14. Quyết đoán, có bản lĩnh đổi mới  
  15. Lập kế hoạch hoạt động  
  16. Tổ chức bộ máy và phát triển đội ngũ  
  17. Quản lý hoạt động dạy học  
  18. Quản lý tài chính và tài sản nhà trường  
  19.  Phát triển môi trường giáo dục  
  20. Quản lý hành chính  
  21. Quản lý công tác thi đua, khen thưởng  
  22. Xây dựng hệ thống thông tin  
  23. Kiểm tra đánh giá  
  Tổng điểm  
  Chú ý:  -Ghi rõ số điểm từng tiêu chí, tiêu chuẩn, tổng điểm.             -Trường hợp không ghi đủ các số liệu phiếu sẽ bị loại.   Nhận xét chung          1. Những điểm mạnh:.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................     2. Những điểm yếu:............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................3. Đánh giá chung*:- Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (đạt chuẩn, XS):                                - Hoàn thành tốt nhiệm vụ (đạt chuẩn, khá):                               - Hoàn thành nhiệm vụ (đạt chuẩn, TB): 
                                - Chưa hoàn thành nhiệm vụ(chưa đạt chuẩn, kém):      *Ghi chú: Đánh dấu vào ô thích hợp                                             ............ngày .........tháng........năm.........                                                            Người đánh giá                                                             (có thể không ghi)                       
  Phụ lục 3(Ban hành kèm theo Thông tư số 29/2009/TT-BGDĐT Ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)_________________

  Sở/Phòng GD-ĐT ……..........................................................................
  TỔNG HỢP KẾT QUẢ
  GIÁO VIÊN, CÁN BỘ, NHÂN VIÊN THAM GIA
  ĐÁNH GIÁ HIỆU TRƯỞNG
  Họ và tên hiệu trưởng: ...........................................................Năm học:................Trường :.................................................................................................................Tổng số phiếu đánh giá (hợp lệ)/tổng số CB,GV,NV (cơ hữu):       ........../...........Hướng dẫn cho điểm          1. Điểm cho tiêu chí là trung bình cộng điểm của tiêu chí đó cho tất cả các phiếu đánh giá.           2. Điểm cho tiêu chuẩn là tổng điểm của các tiêu chí trong tiêu chuẩn đó.
  Tiêu chuẩn Tiêu chí Điểm tiêu chí Điểm tiêu chuẩn
  Tiªu chuÈn 1: Phẩm chất chính trị và đạo đức nghề nghiệp 1. Phẩm chất chính trị    
  2. Đạo đức  nghề nghiệp  
  3. Lối sống  
  4. Tác phong  
  5. Giao tiếp, ứng  xử  
  Tiªu chuÈn 2: Năng lực chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm 6. Hiểu biết chương trình GD    
  7. Trình độ chuyên môn  
  8. Nghiệp vụ sư phạm  
  9. Tự học và sáng tạo  
  10. Năng lực ngoại ngữ và  CNTT  
  Tiªu chuÈn 3:Năng lực quản lý nhà trường  11. Phân tích và dự báo    
  12. Tầm nhìn chiến l­ược  
  13. Thiết kế và định hướng triển khai  
  14. Quyết đoán, có bản lĩnh đổi mới  
  15. Lập kế hoạch hoạt động  
  16. Tổ chức bộ máy và phát triển đội ngũ  
  17. Quản lý hoạt động dạy học  
  18. Quản lý tài chính và tài sản nhà trường  
  19.  Phát triển môi trường giáo dục  
  20. Quản lý hành chính  
  21. Quản lý công tác thi đua, khen thưởng  
  22. Xây dựng hệ thống thông tin  
  23. Kiểm tra đánh giá  
  Tổng điểm  
  Xếp loại Xuất sắc:       %;     Khá:        %;     TB:        %;  Kém:        %.
    Tổng hợp ý kiến nhận xét của cán bộ, giáo viên, nhân viên:                  1. Những điểm mạnh (ý kiến của đa số, ý kiến khác):........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................    2. Những điểm yếu (ý kiến của đa số, ý kiến khác):........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Ý kiến của các phó hiệu trưởng:........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Ý kiến của cấp ủy Đảng:........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Ý kiến của BCH Công đoàn:........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ Ý kiến của BCH Đoàn TNCS HCM:........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................                                                                       ............ ngày ......... tháng........ năm.........                                                            Người tổng hợp(Đại diện cấp ủy Đảng hoặc Công đoàn)                                                                 (kí và ghi rõ họ, tên)   
  Phụ lục 4(Ban hành kèm theo Thông tư số 29/2009/TT-BGDĐT ngày 22  tháng 10 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)____________________
  Sở/Phòng GD-ĐT……...........................................................................  
  PHIẾU THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN QUẢN LÝ TRỰC TIẾPĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI HIỆU TRƯỞNG  Họ và tên hiệu trưởng: .................................................................................................Trường:........................................................................................................................         
  Tiêu chuẩn Hiệu trưởng tự đánh giá, xếp loại(số điểm/ tổng số điểm tối đa của tiêu chuẩn) Cán bộ, giáo viên, nhân viên đánh giá, xếp loại hiệu trưởng(số điểm/ tổng số điểm tối đa của tiêu chuẩn; % mỗi loại)
  Tiêu chuẩn 1 /50 /50
  Tiêu chuẩn 2 /50 /50
  Tiêu chuẩn 3 /130 /130
  Tổng điểm /230 /230
  Xếp loại   Xuất sắc:         %; Khá:       %; TB:                  %; Kém:       %
   Nhận xét, đánh giá           a. Những điểm mạnh:........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................    b. Những điểm yếu:........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................          c. Chiều hướng phát triển:........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Xếp loại:      ................................                            ............ ngày ......... tháng........ năm.........                                                                  THỦ TRƯỞNG

                                                                   (Kí tên, đóng dấu)

   
  Nhắn tin cho tác giả
  Võ Anh Dũng @ 21:30 17/11/2009
  Số lượt xem: 267
  Số lượt thích: 0 người
   
  Gửi ý kiến